Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Cestovní agentury KD Tour

I.

Úvod

Cestovní agentura KD Tour (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů českých a zahraničních cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádně uzavřené a podepsané smlouvy o obchodním zastoupení. Všechny zastoupené CK jsou ze zákona pojištěny proti úpadku, doklad o pojištění zasíláme na vyžádání spolu s podepsanou cestovní smlouvou (potvrzením o zájezdu).

II.

Ceny, slevy a bonusy

CA KD Tour nabízí zájezdy a všechny ostatní služby za stejnou cenu jako pořádající CK, a to včetně časových slev - first minute, last minute, věrnostních bonusů, akčních nabídek apod. Aktualizace webových stránek probíhá několikrát denně, ovšem vzhledem k objemu zadávaných dat CA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech informací uvedených na webových stránkách www.kdtour.cz. Závazné jsou pouze informace, které zákazník obdrží na cestovní smlouvě (potvrzení o zájezdu). CA nenese žádnou odpovědnost za případné škody klienta vzniklé v souvislosti s nepřesnými údaji na stránkách CA KD Tour.

III.

Objednávky a rezervace

Zákazník si může nezávazně objednat libovolné množství zájezdů. Zákazník může zájezd objednat osobně v kanceláři CA, telefonicky nebo prostřednictvím poptávkového formuláře umístěného na webových stránkách CA. Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří u pořádající cestovní kanceláře, zda je zájezd volný a vytvoří nezávaznou rezervaci u CK. CA neprodleně informuje zákazníka o době trvání rezervace a o kompletní kalkulaci zájezdu. Pokud zákazník objedná zájezd, který je již vyprodaný, CA o této skutečnosti informuje zákazníka a pokud je to možné, nabídne alternativní variantu vzhledem k termínu a ceně původně rezervovaného zájezdu.

IV.

Cestovní smlouva ( potvrzení o zájezdu)

Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou platnosti rezervace, zašle údaje nutné pro vyplnění cestovní smlouvy, zpravidla jména a data narození cestujících, adresu objednavatele a kontaktní údaje. Jakmile CA obdrží od zákazníka tyto údaje, zasílá vyplněný návrh cestovní smlouvy zákazníkovi ke kontrole a k podpisu – dle dohody prostřednictvím e-mailu případně poštou. V případě že zákazník uzavírá cestovní smlouvu (potvrzení o zájezdu) na pobočce, předá zástupce CA zákazníkovi smlouvu ke kontrole a podpisu osobně.  Spolu se smlouvou obdrží zákazník pokyny ohledně platby zájezdu, způsob převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a na vyžádání doklad o pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd. Po obdržení návrhu cestovní smlouvy a po jeho podpisu zasílá zákazník neprodleně podepsaný návrh cestovní smlouvy zpět do CA.
Klient svým podpisem na cestovní smlouvě vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů CA. Svým podpisem potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů na cestovní smlouvě a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy.

V.

Úhrada zájezdu

Závazná je vždy cena, která je uvedena na cestovní smlouvě (potvrzení o zájezdu). Způsob platby, termíny splatnosti a bankovních spojení, jsou uvedeny v cestovní smlouvě (potvrzení o zájezdu). Obecně platí, že u zájezdů objednávaných více jak 60 dní před odjezdem, platí zákazník zálohu dle podmínek CK (zpravidla 50 - 70 % z celkové ceny zájezdu) v den podpisu cestovní smlouvy (potvrzení o zájezdu) a doplatek nejpozději 30 -60 dní před odjezdem. U zájezdů objednávaných méně jak 60 dní před odjezdem (např. last minute) platí zákazník celkovou cenu jednorázově v den podpisu smlouvy. Platby lze provést bankovním převodem na účet CA nebo CK, složením hotovosti v bance, nebo na pobočce CK. Konkrétní způsob platby závisí na podmínkách pořádající CK a je vždy specifikován v cestovní smlouvě (potvrzení o zájezdu). Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na daný účet. Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK. CA nenese odpovědnost za následky pozdní platby zálohy nebo doplatku ze strany zákazníka. 

VI.

Cestovní doklady (pokyny k odletu)

Zákazník obdrží cestovní doklady (voucher, letenku apod.), cca 5-7 dní před začátkem zájezdu. Cestovní doklady obdrží klient přímo od CA nebo pořádající CK. Pokyny jsou zasílány e-mailem, v případě přání klienta mohou být pokyny zaslány také poštou, nebo vydány osobně na pobočce CA KD TOUR na adrese OC Lety, Pražská 559, 252 29 Lety. Zákazník je povinen mít platný cestovní pas s dostatečnou dobou platnosti, tak jak je vyžadováno danou zemí, případně platný občanský průkaz, pokud se jedná o zemi kam jako občan České republiky může cestovat s platným občanským průkazem. Pokud se jedná o klienta cizí státní příslušnosti, je tento klient povinen ověřit a vyřídit si všechny vstupní formality do dané země. Každý zákazník si rovněž musí před odjezdem vyřídit všechny vízové formality, pokud to země vyžaduje a zjistit podmínky pro vstup do dané destinace (např povinné očkování apod). Aktuální informace lze najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny k odjezdu popřípadě odletu, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit.

VII.

Storno podmínky

Před podepsáním smlouvy a zaplacením zálohy může zákazník zájezd stornovat bez stornopoplatků. Poté se vše řídí storno podmínkami pořádající CK. Zrušení objednávky musí zákazník doručit e-mailem nebo osobně do CA, která celou věc předává neprodleně k vyřízení CK.

VIII.

Reklamace

CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK.

IX.

Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů zákazníka je dobrovolné. CA prohlašuje, že zpracovává osobní údaje zákazníka na základě smlouvy s CK, případně jiným správcem a to pouze v rozsahu a za podmínek, které stanovil tento správce. CA dále prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. a budou sloužit výhradně pro potřeby CA. Odesláním nezávazné poptávky, nebo podepsáním cestovní smlouvy ( potvrzení o zájezdu) dává zákazník CA souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli písemně zrušit svůj souhlas a jeho data budou z databáze CA vymazána.